Ochrana osobních údajů

  • Společnost Fichtner s.r.o., IČO: 26805383, se sídlem Na Hůrce 49 49, 252 10 Černolice zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 115877 („Provozovatel“) shromažďuje a uchovává osobní údaje osob registrovaných ve webovém rozhraní k poskytování investičních služeb v zabezpečené databázi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
  • Provozovatel používá osobní údaje pouze k účelům uvedeným v tomto prohlášení a zavazuje se, že bude osobní údaje chránit, aby nedošlo k jejich zneužití. Za tímto účelem udržuje taková bezpečnostní opatření, aby osobní údaje byly účinně chráněny před neoprávněnými zásahy třetích osob. Provozovatel je oprávněn použít ke zpracování osobních údajů třetí osoby jako zpracovatele osobních údajů.
  • Provozovatel shromažďuje údaje registrovaných uživatelů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, datum narození, email, telefonní číslo, číslo bankovního účtu a další údaje, které uživatel Provozovateli poskytne v rámci registrace na webovém rozhraní. Tyto údaje jsou provozovatelem využívány pro poskytování služeb investičního poradenství a občasných obchodních sdělení, které obsahují informace o službách nebo produktech třetích osob, uživateli.
  • Jednou z poskytovaných služeb je i přijímání a předávání pokynů uživatele týkajících se investičních nástrojů třetím stranám majícím pobočku v České republice (obvykle obchodníkům s cennými papíry). Proto třetím stranám předáváme osobní údaje uživatele v rozsahu nezbytně nutném ke zprostředkování smluvního vztahu mezi uživatelem a třetí stranou a následné realizaci předávaných pokynů.
  • Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté uživatelem elektronickým automatizovaným způsobem. Provozovatel údaje uchovává až do zrušení registrace uživatele na webovém rozhraní a v době 10 let po zrušení této registrace.
  • Dle § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů může uživatel požádat provozovatele o informaci o zpracování svých osobních údajů, a to písemnou žádostí doručenou na adresu provozovatele s ověřeným podpisem. Pokud se uživatel domnívá, že zpracování osobních údajů probíhá v rozporu se zákonem, může využít práv podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
  • Uživatel je povinen oznámit provozovateli změnu osobních údajů tak, že příslušné údaje změní v nastavení svého účtu.
  • Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit toto prohlášení, a to vyvěšením na webových stránkách Společnosti. Účinnost nového prohlášení je vždy v dokumentu vyznačena. Pokračováním čerpání služeb investičního poradenství Poskytovatele dává uživatel souhlas se změněným zněním prohlášení. Nové znění prohlášení bude uživatelům oznamováno předem prostřednictvím e-mailu.
  • Toto prohlášení je účinné od 21.11. 2017.